• ”The very basic core of a man’s living sprit is his passion for adventure” - Christopher McCandless

Tidplanering, siktar på att klara det på ca 60 dagar/ 8 veckor. Röda pilen anger var det tog stopp 2020, annars höll tidplanen den gången och det kommer vara samma tidplanering nästa gång (2024 eller2025?)

 • Starten - Gamla Svinesundsbron mot Norge

 • Mål - Haparanda Riksröse 59 vid Virtakari Udde mot Finland

 • Vägbeskrivning :-)

 • Inspirationsläsning

Regler för att erövra Havspaddlarnas Blå Band

Gäller från 2022

 1. Start och målgång ska anmälas via hemsidan eller skriftligen. Se detaljer på nästa sida.
 2. Startavgift tillämpas ej.
 3. Lägsta ålder vid start är 18 år.
 4. Startpunkt: Gamla Svinesundsbrons landfäste på svenska sidan
 5. Målpunkt: Torneälvens utlopp på svenska sidan vid riksröse nr. 59 på Virtakari udde, strax söder om Haparanda. Färden avslutas med handpåläggning på nämnda röse.
 6. Paddlaren ska snarast efter start via samtal eller SMS avisera verkligt startdatum. Mobilnummer meddelas vid startanmälan.
 7. Avbruten färd ska meddelas via SMS eller telefonsamtal.
 8. Målgångsanmälan ska göras via E-post eller brev senast en vecka efter målgången. Se detaljer på nästa sida.
 9. Färden ska ske i enmans havskajak (ej surfski eller liknande) som långfärd, d.v.s. all utrustning jämte proviant, ska medföras ombord av paddlaren själv. Byte av kajak är ej tillåtet, ej heller organiserad följebilssupport.
  1. Skulle kajak bli stulen under färd får dock ny kajak anskaffas med hjälp utifrån.
  2. Reparationer skall göras av paddlaren själv på plats, varför lagningssats bör ingå i utrustningen. Skulle skador av sådan omfattning uppstå att paddlaren själv inte är kapabel att reparera dessa, återstår för paddlaren att bryta. Tar man hjälp utifrån har man sedan alltid valet att göra en ny anmälan och starta om från Svinesund eller fortsätta färden utanför HBB.
 10. Varje dagsetapp med lägerplats ska noga noteras och bokföras i medförd loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar. Färden ska fullbordas inom ett och samma kalenderår.
 11. Färden ska i sin helhet ske i havet utan att bära kajaken över landtungor. Paddlarens färd i havet ska således kunna inritas/redovisas som ett sammanhängande streck i vatten från start till mål. Det är tillåtet att paddla alla slussfria kanaler.
 12. För framdrivning av kajaken får endast paddel användas.
 13. Inga kontroller längs färden. Paddlarens kajakära borgar för att reglerna följs. Paddlaren ska i efterhand redogöra för sin färd inför juryn.
 14. Alla som regelmässigt fullbordar paddlingen godkänns som erövrare av Havspaddlarnas Blå Band oavsett antal använda dagar. Samma paddlare kan erövra HBB flera gånger.
 15. Årtal, namn och antal dagar kommer att anges på skylt i glasmonter med stiliserad statyett av kajak under blått band och förvaras utställt hos Point 65ºn Solna.
 16. Om den minsta oklarhet om reglerna uppstår, fråga före start eller under färd. Inget skulle vara smärtsammare för en jury än att underkänna en färd på grund av att paddlaren tagit för lätt på reglerna.

Rules to Conquer the Sea Paddlers Blue Ribbon of Sweden

Valid from 2022

 1. Start and finish must be announced on the homepage or by e-mail or letter. See details on the next page.
 2. Starting fee is not applied.
 3. Minimum age at time of start is 18 years.
 4. Starting point: The land-abutment of the old Svinesund bridge at the Swedish side.
 5. Finishing point: The border marker Nº 59 at the outflow of the Torne River at Virtakari point on the Swedish side just south of Haparanda town. The river forms border between Finland and Sweden. The trip is concluded when the paddler pats the border marker.
 6. Once under way the paddler should without delay give the correct start date by SMS or a call. Mobile phone number will be given in confirmation of announcement.
 7. Abandoned tour should be notified by SMS or call.
 8. Finishing notifications to be announced by e-mail or letter within a week after finish. See details on the next page.
 9. The trip should be undertaken in a single seakayak (not surfski or similar). All provisions and equipment carried on board the kayak from start. Change of kayak is not allowed nor is organized following support by car or else.
  1. Should a kayak be stolen during the tour may however a new kayak be fetched with support from the outside.
  2. Repairs should be made by the paddler himself, why a repair kit ought to be part of the equipment. Should damages of such extent occur that the paddler is not capable of within reasonable result make the repair, remains the fact to abandon. If engaging help from the outside one always got the alternative to make a new application and restart from Svinesund or continue the journey outside HBB.
 10. Each daily distance and spot for campsite should carefully be entered in a log. All days including day of start and finish are considered fully paddling days. The trip should be completed within one and same calender year.
 11. The entire tour should be undertaken in the sea without portages. The paddler's route at sea should thus be possible to follow as a coherent line from start to goal. It is allowed to paddle through all canals without locks.
 12. For propelling the kayak only the use of paddle is allowed.
 13. There are no checkpoint along the route. Each paddler's kayak-honour is a guarantee of that the rules will be complied with. After completion the paddler will give an account of the tour before the jury.
 14. All those, who according to the rules, complete the paddling, will be awarded the Seapaddler’s Blue Ribbon, regardless of how many days the paddler has used. Any paddler is free to obtain the Seapaddler’s Blue Ribbon more than once.
 15. Each paddler’s name, age, year of completion and number of paddling days will be put on display in a glass showcase with a styled miniature kayak and a blue ribbon at Point 65ºn in Solna.
 16. In case the slightest doubts concerning the rules should arise, ask for information before the start or during the paddling. Nothing would be more painful for a jury than to reject a trip on the grounds that a paddler has taken too lightly on the rules.